профил

базова информационна инфраструктура

комуникационна инфраструктура

оптимизация на бизнес процеси

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office SharePoint Server

Microsoft Dynamics CRM

интегриране на бизнес платформи


профил
Инлаб ООД извършва проектиране, внедряване и поддръжка на информационни системи, базирани на най-иновативните технологии на световните лидери в ИТ.
Предвид темповете на развитие на тази индустрия се изискват много време и инвестиции в човешки ресурси, за да се предложи широк спектър от качествени услуги. Ние разполагаме с екип от млади професионалисти, всеки от които е приел предизвикателството да се развива успоредно с бързо променящите се информационни технологии и е сертифициран според специализацията си. Затова все по-често организациите предпочитат възможността да използват външен екип от висококвалифицирани професионалисти заради по-високата икономическа ефективност, която една ИТ компания може да предложи, в сравнение със скъпоструващите и неефективни вътрешни специалисти.
Ние предлагаме цялостни решения в областта на системната интеграция и компютърните мрежи, като се стремим да консултираме относно най-новите и съобразени с Вашите нужди технологии, както и да осигурим висококачествена поддръжка, анализирайки произхода на проблемите с цел тяхното предотвратяване или своевременно отстраняване.

базова информационна инфраструктура
Базовата информационна инфраструктура служи като основа за внедряване на иновативни и високотехнологични решения, които целят да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса. За да се проектира и изгради успешна информационна инфраструктура е необходимо да бъдат взети под внимание следните фактори:
осигуряване на специалистите, необходими за технологично-базиран бизнес;
създаване на политики и дефиниране на правила за работа и управление;
избиране и прилагане на най-ефикасните методологии;
оценяване и оптимизиране на процесите;
подбор на софтуерни приложения;
изграждане на политика за съхранение на данни;
управление на сигурността на информацията;
проектиране, създаване и поддръжка на мрежова инфраструктура, сървъри, работни станции, мобилни и безжични устройства;
Тези фактори оказват влияние върху подобряването на оперативната ефективност, намаляването на оперативните разходи, сигурното съхранение, достъп и обмен на данни навсякъде и по всяко време, възможността за бъдещо развитие и адаптиране към променящите се корпоративни изисквания.

комуникационна инфраструктура
Мрежовата инфраструктура, може да се разглежда като интегрирана комуникационна платформа, с възможност за непрекъснато разширяване. Състои се от различни по вид среди за пренос (медни, оптични или безжични) и съответната комуникационна апаратура. Служи за взаимна свързаност в рамките на една локация на компания или между отделни локации или различни компании. Целта е понижаване на относителните разходи за бизнес, чрез създаване на основа за разработване и потребление на нови продукти по нов начин. Прилагането на решения, продиктувани от най-новите световни тенденции по децентрализация на бизнеса, налага осигуряване на комуникации с най-високо ниво на сигурност на информацията между отделни клонове и офиси. Възможността за създаване на отдалечени работни места, предлага изключителна гъвкавост по отношение на работното време и локацията на персонала, както и по отношение на дистанционния мониторинг на дейността в организацията.

оптимизация на бизнес процеси
Ефективността на бизнес процесите има директна връзка с успеха на Вашия бизнес и чрез оптимизирането им може да се повиши цялостното ниво на предлаганите услуги. При внедряването на продукти съобразени с конкретните нужди на организацията, се гарантира достигането на постоянни и измерими резултати:
редуциране на средствата влагани в поддържането на излишни системи;
повишаване на индивидуалната, екипната и цялостната фирмена продуктивност;
увеличаване на оперативната ефективност;
персонализиране и подобряване обслужването на клиентите.
Основна предпоставка за използване на нови услуги и приложения е намаляването на изразходваното време за управление на технологията и трансферирането му във време за управление на бизнеса, като по този начин се поставят основите за растеж и развитие в бъдеще.

Microsoft Exchange Server
Microsoft Exchange Server представлява система за вътрешно фирмена мейл колаборация, която покрива изискванията на организациите за сигурен обмен на данни, достъп до електронна поща, календарно планиране на задачите, групови разработки и съхраняване на информация за осъществените контакти. Подходящо конфигуриран, Exchange Server предотвратява недобронамерени опити на външни лица за достъп до фирмена информация, предпазва от спам и вируси и предоставя възможност за конфиденциална комуникация.

Microsoft Office SharePoint Server
Microsoft Office Sharepoint Server осигурява съвместна работа между отделите в организацията, използване на общи данни и достъп на дистанционно свързани потребители до фирмената информация. Може лесно да бъде конфигуриран в зависимост от потребностите на организацията:
създават се документооборот, електронни форми и листове със задачи, които автоматизират и модернизират бизнес процесите;
задават се права на достъп до данните;
информацията се архивира текущо и периодично, като има възможност за възстановяване при случайно или умишлено изтриване.
Като резултат потребителите имат възможност да реализират съвместни проекти, да публикуват отчети и да използват актуална синхронизирана информация.

Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM е система за управление на взаимоотношенията с клиенти, структурираща бизнес информацията по начин, който дава възможност на мениджърите да имат поглед над нуждите и предпочитанията на своите клиенти, състоянието на материалните запаси, планираните доставки, извършените покупки и продажби, подготвяните и осъществени маркетингови проекти. Основното предимство на тази система е възможността за анализ на съществуваща фирмена среда, както и на потребностите на клиентите, за да се управляват по-ефикасно взаимоотношенията с тях, да се реагира адекватно на пазарните промени и да се взимат най-добрите маркетингови и търговски решения.

интегриране на бизнес платформи
Всяка компания в определен момент достига до необходимостта да постигне по-голяма функционалност при управление на бизнес процесите си, да извлича бърза и точна информация, да оптимизира документооборота си и да подобри вътрешния си информационен обмен. За да задоволим тези изисквания ние взимаме участие при изготвянето, адаптирането и внедряването на най-подходящата за Вас бизнес интеграционна стратегия. По този начин без да се инвестира в излишни функционалности получавате гъвкаво решение, което е съобразено с размера на бизнеса ви и отговаря най-точно на вашите потребности.
ERP е интегрирана софтуерна информационна система, която ползва обща база данни и обхваща всички аспекти от управлението на фирмата:
планиране;
бюджетиране;
човешки ресурси;
счетоводна отчетност;
контрол над продажбите, доставките и производството;
управление на документи и наличности.
Интегрирането на данните и бизнес процесите в организацията в единна платформа позволява оптимизация на документооборота, подобряване на информационния обмен, планиране на ресурсите, надеждна и бърза отчетност, възможност за бързо извличане на точна информация за взимане на адекватни управленски решения.