профил

проектиране

ел. инсталации

система за управление на сгради


профил
Инлаб ООД предлага цялостни инженерингови решения по проектирането, изграждането и поддръжката на силно- и слаботокови инсталации. Чрез интегрирането на всички системи в една сграда в консолидирана система за сградна автоматизация, ние осигуряваме обща платформа за комуникация и взаимодействие, която е предпоставка за управление на сигурността, енергийната ефективност и използването на сградните активи. Едно от главните ни предимства за постигане на високоефективни и икономически изгодни системи е квалифицирания ни екип от инженери с проектантска правоспособност и дългогодишен професионален опит в областта на сградните инсталации.

проектиране
Опитът на екипа ни от инженери в различните видове системи, силно и слаботокови инсталации ни дава възможност да ги проектираме по начин, който запазва тяхната самостоятелност и същевременно позволява обединяването им в единна система за сградна автоматизация. Ние извършваме:
проектиране на сигнално-охранителни системи - целят предотвратяване на злонамерен достъп до даден обект чрез използването на високотехнологични системи за контрол и наблюдение, алармени системи, устройства за детекция на движение и за запис на получени сигнали;
проектиране на системи за видеонаблюдение - проектирани съобразно вашите потребности, те дават възможност за отдалечено наблюдение през Интернет, запис на аудио и видео сигнал, компресиране и архивиране на записите;
проектиране на системи за контрол на достъп – това е друг аспект от осигуряване на обектите, чрез който същевременно се осъществява контрол на работното време и присъствие на персонала. Предимствата на тези системи са, че дават възможност за идентификация и ограничаване достъпа до определени зони на обектите, както и в определени часови интервали, съставя се архив на регистрираните събития, имат висока надеждност и неограничен срок на експлоатация;
проектиране на пожароизвестителни системи – ние предлагаме инженерни решения за пожарообезопасяване в зависимост от предназначението и степента на риск на обектите;
проектиране на системи за управление на енергопотреблението - с цел постигане на енергийна ефективност ние проектираме отделните компоненти на електросистемата по начин, който позволява да се анализират параметрите на вътрешната среда на сградата - температура, заетост на помещения, осветеност и да се реагира спрямо тях;
проектиране на оповестителни системи и системи за фоново озвучаване за помещения и обекти с различно предназначение – хотели, магазини, офиси, промишлени предприятия;
проектиране на системи за контрол на осветлението - чрез използването на сензори за присъствие се цели самостоятелно управление на осветлението, което намалява значително консумацията на електроенергия;
проектиране на системи за дистанционно отчитане на разходите – дава възможност данните да се четат в реално време, без да е необходим осигурен достъп до обекта;
проектиране на телефонни системи – телефонните системи предоставят възможност за гласова поща, конферентна връзка, интерактивен гласов отговор, прехвърляне на телефонни разговори.
Всяка една от системите може да бъде проектирана по начин, който да я интегрира към останалите системи за сградна автоматизация, а също и към ИТ платформи.

ел. инсталации
Една от основните дейности на фирмата е затварянето на целия технологичен цикъл по проектирането и изграждането на силно и слаботокови ел. инсталации на жилищни, бизнес сгради и промишлени предприятия. За качественото изпълнението на даден проект трябва да се познават техническите характеристики и конструктивните особености на инсталациите и да се използват висококачествени инсталационни материали. Ние извършваме:
структурно окабеляване - включва всички комуникационни, информационни, сигнални и контролни кабели в една сграда;
силнотокови ел. инсталации - електрическата инсталация за захранване на осветителната уредба, силовата уредба за общи потребители и ОВ уредба;
слаботокови инсталации - пожароизвестяване, контрол на достъп, озвучаване и оповестяване, управление на енергийната ефективност и енергопотреблението, сигнално - охранителни системи, системи за видеонаблюдение, системи за дистанционно отчитане на разходи, телефонни системи и телефонни централи.
Нашето предимство се състои в това, че обхващаме целия процес от консултантската дейност във фазите на проектиране на сградните инсталации, през изготвянето на проектна документация, до практическата реализация на инвестиционните проекти и последващата поддръжка на изградените системи.

система за управление на сгради
Интегрирането на отделни инсталации в единна система за управление на сгради е едно от цялостните сградни решения, чрез които се цели оптимизация на инвестиционните и експлоатационни разходи. По-високата икономическа ефективност се постига чрез комуникация между отделните компоненти на електроинсталацията. Tова са съоръженията и инсталациите за обслужване: осветление, вентилация, климатизация и тези за охрана на сградата: пожароизвестяване, контрол на достъп, алармена система, видеонаблюдение. Отделните системи се адаптират към параметрите на околната среда: заетост, осветеност, температура, влажност на въздуха в помещенията и по този начин дават възможност сградата сама да анализира ситуациите и да взима решения спрямо тях. Централизираното управление на системите от своя страна създава всички необходими предпоставки за функционирането на една „интелигентна” сграда, която е не само сигурна, но и икономически изгодна. Това може да бъде разгледано в два аспекта:
системите за управление на сгради контролират вътрешната среда като пестят ресурси, удължават живота на съоръженията и повишават функционалността на сградните активи;
повишаването на енергийната ефективност води до намаляване на енергопотреблението и съответно на енергийните разходи без промяна в качеството на услугата.
По този начин системите за управление на сгради покриват изискванията на собствениците и наемателите за първокласни и сигурни офис и жилищни пространства и ефективно управление на разходите.